Blog Omni Modo

Artykuły na temat: organ nadzorczy


Każdy organ nadzorczy jest właściwy do wypełniania zadań i wykonywania uprawnień powierzonych mu zgodnie z RODO na terytorium swojego państwa członkowskiego.


Administracyjna kara pieniężna, nakładana przez organ nadzorczy na podstawie GDPR, musi być w każdym indywidualnym przypadku: skuteczna, proporcjonalna i odstraszająca. Kara która nie spełni tych, przewidzianych w art. 83 ust. 1, wymogów, będzie sprzeczna z rozporządzeniem.


Obowiązek notyfikacyjny administratora wobec osób, których dane dotyczą – analiza art. 34 GDPR.