Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

Przejęcie obowiązków Inspektora Ochrony Danych


Na gruncie przepisów RODO szczególnego znaczenia nabrała funkcja Inspektora Ochrony Danych (IOD). Może ją pełnić zarówno pracownik, jak i podmiot zewnętrzny. IOD odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu zgodności działań organizacji z prawem ochrony danych. Omni Modo oferuje usługę przejęcia obowiązków IOD, lub alternatywnie usługę wsparcia IOD klienta w bieżącej pracy. Zakres, zaangażowanie czasowe i intensywność pracy jest dostosowywana do działalności konkretnej organizacji, potrzeb i specyfiki przetwarzania danych osobowych.

Co zyskują Państwo powierzając Omni Modo outsourcing Inspektora Ochrony Danych ?

Przede wszystkim pewność, że przetwarzane przez Państwa dane osobowe są pod opieką profesjonalnego i doświadczonego zespołu ekspertów, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia odpowiedzialności prawnej za naruszenia ochrony danych osobowych.

W ramach proponowanej usługi outsourcingu  IOD, nasze działania będą koncentrowały się na wszystkich zadaniach wskazanych w RODO, w tym:

  1. informowanie organizacji oraz jej pracowników o obowiązkach, wynikających z prawa ochrony danych, co obejmuje: monitorowanie środowiska prawnego w obszarze ochrony danych oraz przepisów sektorowych, informowanie administratora o orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sądów krajowych w obszarze ochrony danych, jak również analizę rozstrzygnięć i wytycznych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz organów nadzorczych z państw Unii Europejskiej;
  2. monitorowanie przestrzegania przepisów przez organizację – weryfikacja podstaw przetwarzania danych przez klienta i stosowania wynikających z RODO zasad, analiza obowiązków informacyjnych, ocena dokumentacji wewnętrznej oraz formułowanie rekomendacji co do jej uzupełnienia, odpowiadanie na pytania lub wnioski osób których dane dotyczą;
  3. cykliczne szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla kadry zarządzającej oraz pracowników. Treść szkolenia jest każdorazowo dostosowywana do odbiorcy oraz charakteru działań podmiotu. Obejmują one również pakiety tematyczne, takie jak marketing czy przetwarzanie danych kadrowych;
  4. przeprowadzanie corocznego audytu wybranych przez klienta działów, np. kadr, działu IT czy obsługi klienta, w celu sprawdzenia poziomu ochrony danych oraz identyfikacji ewentualnych nieprawidłowości;
  5. współpraca z organem nadzorczym co obejmuje m.in. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak również uczestnictwo w ewentualnych kontrolach tej instytucji. Ponadto zapewniamy pełne wsparcie w ocenie ewentualnych naruszeń ochrony danych osobowych oraz ich zgłoszenia Prezesowi Urzędu, jak również poinformowania o nich osób, których dane dotyczą.

Pełnienie przez nas funkcji IOD (dawniej ABI) oparte jest na 17-letniej praktyce w obszarze ochrony danych. Wykonaliśmy kilkaset audytów oraz przeszkoliliśmy ponad 16 tysięcy osób. Naszą siłą jest systematyczne budowanie wiedzy oraz kumulowanie doświadczenia, przy czym staramy się w jak największym stopniu uwzględniać rozstrzygnięcia zapadające na poziomie Unii Europejskiej oraz w innych jej państwach, co pozwala na większą spójność w przypadku międzynarodowych spółek.