Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

Doradztwo w obszarze ochrony danych osobowych


Organizacje przetwarzają dane pracowników, klientów, kontrahentów – stąd problematyka ta jest niezwykle rozległa, a w jej ramach mogą pojawić się złożone i nieprzewidziane sytuacje. Z tego względu oferujemy kompleksową usługę doradztwa w zakresie ochrony danych osobowych. W naszych działaniach staramy się zachować elastyczność, przy jednoczesnej wysokiej jakości usług.

Zapewniamy m.in.:

  1. odpowiedzi na bieżące pytania klientów – pytania te mają swoje źródło w działalności samego podmiotu, we wnioskach kierowanych do niego przez osoby, pragnące skorzystać ze swoich praw, jak również w wątpliwościach partnerów biznesowych. Omni Modo posiada blisko 16 lat doświadczenia w doradztwie i analizie podobnych kwestii problemowych;
  2. przygotowanie opinii prawnych – w niektórych przypadkach istnieje konieczność szerszej analizy przepisów. Do dyspozycji naszych klientów pozostaje ponad 20 ekspertów, specjalizujących się w przetwarzaniu danych w ramach procesów we wszystkich sektorach gospodarki, nie pomijając sektora publicznego. Przygotowując opinie bazujemy nie tylko na dorobku krajowym, ale również na rozstrzygnięciach oraz wytycznych organów nadzorczych z innych państw Unii Europejskiej;
  3. opiniowanie umów powierzenia przetwarzania danych – oferujemy zarówno ocenę poszczególnych umów, obejmującą weryfikację podstawy prawnej, prawidłowości postanowień umownych oraz niezbędności zakresu danych będących przedmiotem powierzenia, jak również sporządzenie takich umów na życzenie klienta. Dla większych organizacji opracowujemy wytyczne dotyczące sporządzania i realizacji umów powierzenia;
  4. opiniowanie operacji transgranicznego przekazywania danych osobowych, w tym do państw trzecich – posiadamy doświadczenia we współpracy z międzynarodowymi korporacjami,  przygotowujemy lub oceniamy postanowienia umowne dotyczące przekazywania danych osobowych, zarówno wewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodarczego jak i do państw trzecich;
  5. ocena incydentów związanych z ochroną danych osobowych – nie każdy incydent związany z bezpieczeństwem danych osobowych stanowi naruszenie ich ochrony w rozumieniu Rozporządzenia 679/2016/EU (RODO). Tymczasem zaklasyfikowanie określonego zdarzenia jako naruszenia ponosi za sobą istotne skutki, w szczególności ewentualny obowiązek zgłoszenia go Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Sporządzamy polityki i procedury postępowania z incydentami, metodologie ich oceny, a także szkolimy pracowników, podnosząc ich kompetencje w tym obszarze;
  6. zgłaszanie naruszeń Prezesowi UODO – efektem zaklasyfikowania incydentu jako naruszenia, może być konieczność jego zgłoszenia Prezesowi UODO. Ponadto jeżeli wiąże się z wysokim ryzykiem dla praw oraz wolności osób fizycznych, konieczne jest przekazanie tym osobom stosownych informacji. Wspieramy klientów w tym procesie, formułujemy propozycje komunikatów, a także rekomendujemy działania naprawcze;
  7. przygotowanie oraz uczestnictwo w kontroli Prezesa UODO – w przypadku wystąpienia takiej sytuacji, oferujemy – oparte na doświadczeniu – przygotowanie do kontroli i wsparcie w trakcie jej trwania.

Zakres naszych usług jest każdorazowo dostosowywany do potrzeb klienta, zarówno pod względem czasu dedykowanego obsłudze, jak i rodzaju wykonywanych zadań.