Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

Audyt ochrony danych osobowych


Audyt ochrony danych osobowych

Usługa audytu i wdrożenia RODO kierowana jest do wszystkich organizacji objętych nowymi przepisami. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych istotnie wpływa bowiem na zakres obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe i wymusza liczne zmiany w politykach i procedurach wewnętrznych. Wdrożenie odpowiednich rozwiązań oraz dostosowanie procesów w organizacji, pozwoli na spełnienie wszystkich obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

Celem audytu jest oszacowanie stopnia przygotowania organizacji do obowiązków wynikających z przepisów RODO. Na jego podstawie przygotowujemy rozwiązania dostosowane do profilu firmy.

W ramach usługi:

  1. identyfikujemy procesy, w ramach których przetwarzane są dane osobowe,
  2. określamy role w tych procesach (dane należące do administratora oraz powierzane do przetwarzania innym podmiotom),
  3. dokonujemy inwentaryzacji kategorii danych oraz osób, których dane dotyczą,
  4. weryfikujemy poprawność stosowanych podstaw prawnych przetwarzania z uwzględnieniem zakresu danych i zastosowania wobec nich zasad wynikających z przepisów RODO,
  5. analizujemy dokumentację dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
  6. sprawdzamy systemy informatyczne pod kątem dostosowania do wymogów RODO, oraz poziomu bezpieczeństwa przetwarzania w ich ramach danych osobowych,
  7. weryfikujemy istniejące procedury oraz zasady ochrony danych osobowych w odniesieniu do osób mających do nich dostęp.

Czy audyt pomoże rozwiązać problemy związane z bezpieczeństwem ochrony danych osobowych ?

Audyt zakończony jest raportem, w którym przedstawiony jest stan faktyczny, identyfikowane główne ryzyka, jak również rekomendowane są rozwiązania podnoszące poziom ochrony danych osobowych w organizacji.

Do raportu załączana jest tabela inwentaryzacyjna, zawierająca wykaz procesów przetwarzania danych osobowych wraz ze szczegółowym opisem ich poszczególnych elementów.

Dlaczego to Omni Modo powinno przeprowadzić audyt w Twojej firmie ?

Takie audyty bezpieczeństwa danych przeprowadzamy od 17 lat i jest to jedna z najpopularniejszych oferowanych przez nas usług. Działamy w oparciu o nasze wewnętrzne sprawdzone procedury.

WDROŻENIE RODO

Kolejnym etapem dostosowania firmy do przepisów RODO jest zaprojektowanie i wdrożenie – na podstawie rekomendacji – rozwiązań organizacyjnych i technicznych (polityki, procedury, szkolenia). Wdrożenie przeprowadzane jest w oparciu o wyniki przeprowadzonego audytu oraz ustalony wspólnie z klientem harmonogram działań.

W ramach usługi:

  • opracowujemy dokumentację dostosowaną do specyfik działalności danego podmiotu (w tym rejestr czynności przetwarzania, rejestr kategorii czynności przetwarzania, analizę ryzyka, ocenę skutków dla ochrony danych, klauzule i obowiązki i informacyjne),
  • opracowujemy rozwiązania dotyczące postępowania z incydentami i zgłaszania naruszeń ochrony danych,
  • szkolimy personel (w tym w formie e-learningu, szkolenia dla marketingu, handlowców, ochrony, HR, windykacji).