Prawo dostępu do zebranych danych osobowych


Każda osoba fizyczna powinna mieć prawo dostępu do zebranych danych jej dotyczących oraz powinna mieć możliwość łatwego wykonywania tego prawa w rozsądnych odstępach czasu, by mieć świadomość przetwarzania i móc zweryfikować zgodność przetwarzania z prawem.

Obejmuje to prawo dostępu osób, których dane dotyczą, do danych dotyczących ich zdrowia, na przykład do danych w dokumentacji medycznej zawierającej takie informacje, jak diagnoza, wyniki badań, oceny dokonywane przez lekarzy prowadzących, stosowane terapie czy przeprowadzone zabiegi.

Dostarczenie kopii

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Zdalny dostęp

W miarę możliwości administrator powinien mieć możliwość udzielania zdalnego dostępu do bezpiecznego systemu, który zapewni osobie, której dane dotyczą, bezpośredni dostęp do jej danych osobowych.

Uzyskanie kopii

Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Nie można zatem próbować zniechęcać osób, których dane dotyczą wysokimi cenami uzyskania kopii danych ich dotyczących, czy ustanawiać wysokich cen dla zysku na ich wykonywaniu.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

Selekcjonowanie przekazywanych danych

Prawo do uzyskania kopii, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych. Administrator musi zatem zadbać o to jakie dane przekazuje. Muszą być one odpowiednio wyselekcjonowane, tak by przekazane przez niego informacje nie zawierały danych innych osób. Ponadto informacja taka nie może naruszyć tajemnicy handlowej lub własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich chroniących oprogramowanie. Względy te nie powinny jednak skutkować odmową udzielenia osobie, której dane dotyczą, jakichkolwiek informacji.
« Powrót