Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

PRZEJĘCIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD)


AUDYT WEWNĘTRZNY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ORAZ IOD OUTSOURCING

Co się zmieniło po rozpoczęciu stosowania RODO?

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) wprowadza nową instytucję – inspektora ochrony danych (IOD).  Ma on dbać – w interesie administratora lub podmiotu przetwarzającego – o prawidłowość przetwarzania danych w organizacji. Monitoruje, informuje i szkoli,  innymi słowy – troszczy się o to, by przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z wymogami RODO. Należy też pamiętać, że zgodnie z treścią nowych przepisów powołanie inspektora ochrony danych będzie obligatoryjne dla niektórych podmiotów.

Co zyskują Państwo powierzając funkcję IOD Omni Modo ?

Przede wszystkim pewność, że przetwarzane przez Państwa dane osobowe są pod opieką profesjonalnego i doświadczonego podmiotu, co jest również niezwykle istotne z punktu widzenia odpowiedzialności prawnej za naruszenia ochrony danych osobowych. W praktyce oznacza to wsparcie zarówno prawne jak i informatyczne, które obejmuje :

  • bieżące wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych (np. przygotowywanie klauzul, regulaminów, aktualizacja dokumentacji itp.);
  • przeprowadzanie cyklicznych szkoleń;
  • bieżące monitorowanie wypełniania obowiązków prawnych dotyczących wprowadzenia i utrzymywania na wymaganym prawem poziomie środków technicznych i organizacyjnych służących zabezpieczeniu danych osobowych;
  • kontakt z Urzędem Ochrony Danych Osobowych zarówno w kwestii ewentualnych skarg na administratora, kontroli Urzędu, czy też w sytuacjach wystąpienia podlegających zgłoszeniu naruszeń;
  • regularne konsultacje realizowane w siedzibie Twojej firmy, podczas których omówione zostaną bieżące potrzeby w zakresie danych osobowych.