Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

To szkolenie już się odbyło. Zapraszamy na inne nasze szkolenia

5-DNIOWE KOMPLEKSOWE SZKOLENIE DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH


Kompleksowe szkolenie dla Inspektorów Ochrony Danych/Data Protection Officer

KURS to ponad 35 godzin merytorycznych wykładów, ćwiczeń i warsztatów.

Termin i miejsce szkolenia:  

21-25 stycznia 2019 ( łącznie 5 dni), godz. 9:00 – 16:00.

Warszawa, Golden Floor Tower ul. Chłodna 51

Koszt szkolenia:

3 500 zł + 23% VAT

Każdy kolejny uczestnik szkolenia z tej samej organizacji/firmy otrzyma rabat w wysokości 10% ceny szkolenia.

Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy niezbędnej przyszłym Inspektorom Ochrony Danych w pełnieniu swojej funkcji, obejmującej w szczególności:

 • nowe przepisy, ich praktyczną realizację, a także prezentację stanowisk doktryny i orzecznictwa;
 • analizę ryzyka;
 • środki organizacyjnie i techniczne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych;
 • praktyczne aspekty wdrażania zmian w organizacji.

Uczestnicy będą również brali udział w ćwiczeniach poświęconych przygotowaniu procedur i dokumentacji oraz realizacji zadań IOD.

Perspektywy

Szkolenie kończy się  egzaminem w postaci testu wielokrotnego wyboru oraz pytań otwartych.

Uczestnicy otrzymają certyfikat znajomości przepisów RODO w zakresie wymaganym do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych ( po pozytywnym zdaniu egzaminu);

 Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • wszystkich tych, którzy zainteresowani są pełnieniem funkcji Inspektorów Ochrony Danych i chcą zdobyć, poszerzyć lub ugruntować swoją wiedzę;
 • wszystkich osób, które w swoich działaniach służbowych obejmują wsparcie Inspektorów Ochrony Danych;
 • osób pełniących aktualnie funkcje Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Program

Dzień I – 21 stycznia

I Blok

Przedstawienie nowych ram prawnych ochrony danych osobowych

 • Główne założenia unijnej reformy ochrony danych osobowych;
 • Wpływ RODO na ustawodawstwo polskie;
 • Kierunki zmian w przepisach sektorowych;

Zmiana kultury przetwarzania danych

 • Podejście oparte na ryzyku;
 • Zasada rozliczalności;
 • Podejście proaktywne i prewencyjne;
 • Zasady odpowiedzialności za przetwarzanie danych.

II Blok

Inspektor Ochrony Danych

 • Przesłanki i warunki wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych;
 • Status Inspektora Ochrony Danych – gwarancje i miejsce w strukturze organizacyjnej;
 • Zadania Inspektora Ochrony Danych.

Kluczowe pojęcia, instytucje i narzędzia

 • Dane osobowe – nowe definicje na gruncie RODO;
 • Zasady przetwarzania danych;
 • Podstawy przetwarzania danych;
 • Status administratora i podmiotu przetwarzającego;
 • Powierzanie przetwarzania danych osobowych;
 • Współadmnistratorzy danych osobowych;
 • Środki organizacyjne i techniczne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania;
 • Dokumentacja – polityki, procedury i instrukcje;
 • Certyfikacja i zatwierdzone kodeksy postępowania.

III Blok

Prawa i obowiązki na gruncie RODO

 • Obowiązki informacyjne;
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • Prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo do sprzeciwu;
 • Prawo do żądania kopii danych;

Dzień II – 22 stycznia

Prawa i obowiązki na gruncie RODO cd.

 • Zgłaszanie naruszeń;
 • Ocena skutków dla ochrony danych;
 • Rejestr czynności przetwarzania;
 • Privacy by design;
 • Privacy by default;
 • Odpowiedzialność cywilna, karna oraz administracyjne kary pieniężne.

IV Blok

Funkcjonalności systemów informatycznych

 • Warunki, jakie powinny spełniać systemy informatyczne na gruncie RODO;
 • Praktyczne wskazówki: kiedy można, a kiedy trzeba wprowadzać modyfikacje.

Blok V

Wdrażanie RODO w organizacji

 • Ocena procesów przetwarzania danych;
 • Identyfikacja i priorytetyzacja zadań;
 • Określenie harmonogramu.

Część praktyczna (ćwiczenia w grupach)

Realizacja zadań Inspektora Ochrony Danych:

 • Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą;
 • Pełnienie roli punktu kontaktowego dla organu nadzorczego.

Dzień III  – 23 stycznia

Warsztaty z przygotowywania dokumentów

Uczestnicy otrzymają wzory lub ramy dokumentów i polityk, do uzupełnienia i implementacji w swojej codziennej pracy.

Procedury jakie będą przedmiotem warsztatów:

 • Polityka Prywatności;
 • Polityka bezpieczeństwa danych osobowych;
 • Rejestr czynności przetwarzania;
 • Procedura retencji danych;
 • Privacy by design i privacy be default;
 • DPIA – ocena skutków dla ochrony danych;
 • Realizacja praw osób, których dane dotyczą;
 • Procedura oceny ryzyka;
 • Wytyczne w zakresie przygotowania instrukcji zarządzania systemem informatycznym;
 • Procedura wyboru kontrahenta;
 • Umowa powierzenia;
 • Procedura notyfikacji (zgłaszania naruszeń);
 • Zakończenie – podsumowanie i pytania.

Dzień IV –  24 stycznia

BLOK VI

Wstęp  – dlaczego mówimy o IT

 • Przegląd źródeł zagrożeń i statystyki / trendy wnioski;

BLOK VII

 • Definicje Bezpieczeństwa Informacji;
 • Aktorzy w RODO – Rola Inspektora Ochrony Danych dla IT i definiowania wymagań bezpieczeństwa informacji;
 • Prawa osoby i czynności przetwarzania – omówienie wymagań dla IT i Bezpieczeństwa Informacji.

BLOK VIII

 • Kryptografia, BCP, anonimizacja, pseudonimizacja;
 • Procesy związane z bezpieczeństwem informacji i zarządzaniem ryzykiem, strategia bezpieczeństwa informacji;
 • SZBI – jak to zorganizować dzięki ISO 27001

Dzień V –25 stycznia

Blok IX

Techniki negocjacji

 • Podstawowe metody wywierania wpływu na rozmówców.
 • Chwyty erystyczne oraz techniki retoryczne i ich zastosowanie w negocjacjach.
 • Umiejętność stawiania pytań, wyjaśniania, ogniskowania, przejmowania inicjatywy.

Czym jest sukces w sytuacji negocjacyjnej? Kiedy negocjacje kończą się sukcesem?

Negocjator

 • Analiza indywidualnego stylu rozwiązywania konfliktów.
 • Wypracowanie własnej strategii negocjacyjnej.

Impas – metody przełamywania impasu i zamykania dyskusji, ustępowanie i uzyskiwanie ustępstw.

Negocjacje

 • Planowanie komunikacji w negocjacjach.
 • Określenie przedmiotu negocjacji.
 • Ustalenie stanu faktycznego – obiektywne kryteria w negocjacjach.
 • Definiowanie problemów i ustalenie stanowiska.
 • BATNA

Negocjacje vs. mediacje. Kiedy należy posiłkować się zewnętrznym mediatorem?

Ćwiczenia warsztatowe.

Blok X

Egzamin teoretyczny kończący 5-dniowe szkolenie.

Szkolenie kończy się 20-minutowym egzaminem pisemnym. Jest to test wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte.

Przystąpienie do egzaminu jest fakultatywne, ale polecamy weryfikację zdobytej, podczas szkolenia, wiedzy.

Egzamin będzie oceniany w godzinach trwania szkolenia i każdy uczestnik otrzyma informację o zdobytej punktacji. Na zakończenie szkolenia pytania egzaminacyjne zostaną omówione wraz z poprawnymi odpowiedziami.

Prowadzący

Tomasz Osiej

Radca Prawny, Europejski Rzecznik Patentowy – ekspert z zakresu ochrony danych osobowych, własności przemysłowej oraz prawa nowych technologii.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej (Instytut Prawa Własności Intelektualnej) na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Współautor (redaktor) książek „Ochrona danych osobowych w praktyce – pytania i odpowiedzi”, „Ochrona danych osobowych – wybór zagadnień”, „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wybrane zagadnienia” (współredaktor dr Maciej Kawecki), współautor pozycji „RODO w 15 krokach – Praktyczny Poradnik dla Przedsiębiorców” oraz wielu publikacji.

Partner zarządzający Kancelarii Prawnej Osiej i Partnerzy :www.kancelariaosiej.pl .

Współtwórca najstarszego i największego portalu w Polsce dotyczącego zagadnienia ochrony danych osobowych www.e-ochronadanych.pl oraz portalu w całości poświęconemu Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych www.gdpr.pl .  Od 1999 roku z powodzeniem zajmuje się szkoleniami, audytami oraz doradztwem z zakresu ochrony danych osobowych pełniąc jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Omni Modo Sp. z o.o.

Michał Czarnecki

Doktor nauk prawnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w sektorze publicznym, w tym w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdzie zajmował się m.in.:

 • opracowywaniem stanowisk i analiz;
 • przygotowywaniem odpowiedzi na zapytania prawne z zakresu ochrony danych osobowych;
 • prowadzeniem postępowań administracyjnych w sprawach wszczynanych z urzędu oraz inicjowanych skargą.

W Omni Modo zapewnia obsługę podmiotom publicznym i prywatnym w zakresie:

 • audytów ochrony danych osobowych;
 • aktualizacji dokumentacji;
 • obsługi prawnej;
 • szkoleń.

Autor artykułów naukowych z różnych dziedzin prawa. Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, prawa administracyjnego, gospodarczego oraz prawa fundacyjnego.

Partner Kancelarii Prawnej Osiej i Partnerzy: :www.kancelariaosiej.pl .

Karolina Skrzipczyk

Prawnik, absolwentka Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie w renomowanych wrocławskich kancelariach. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa własności intelektualnej, nowych technologii oraz ochrony danych osobowych. Obsługuje podmioty z branży IT oraz przemysłu. Zajmuje się głównie dużymi korporacjami o międzynarodowym zasięgu. Praktycznie łączy przepisy prawa oraz potrzeby przedsiębiorców działających w szeroko pojętej branży IT. Certyfikowany audytor ISO 27001.  W Omni Modo prowadzi audyty i szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.

Magdalena Łapaj

Magister nauk prawnych na Uniwersytecie Wrocławskim, uczestnik Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej (Instytut Prawa Własności Intelektualnej) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Biegle włada językiem angielskim, w tym terminologią prawniczą. Specjalizuje się w dwóch obszarach: ochronie danych osobowych oraz prawie własności intelektualnej. W odniesieniu do tej pierwszej dziedziny, posiada bogate doświadczenie zdobywane zarówno w jednej z wrocławskich kancelarii prawnych, jak i w Omni Modo Sp. z o.o. Uczestniczyła w audytach, opracowywaniu procedur ochrony danych osobowych oraz ich wdrażaniu w firmach o różnych profilach działalności, działających zarówno na rynku polskim i międzynarodowym. Posiada doświadczenie w wielu obszarach, m.in. w ochronie danych osobowych w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi, stosunku pracy czy zarządzania nieruchomościami wspólnymi. W zakresie prawa własności intelektualnej zajmowała się zwłaszcza wzornictwem przemysłowym. Obecnie pracuje nad wypracowywaniem procedur mających na celu wdrożenie Rozporządzenia 679/2016/UE i doradzaniem najlepszych rozwiązań w tym zakresie.

Arkadiusz Rzycki

Z wykształcenia ekonomista, absolwent studiów podyplomowych „Zarządzanie procesowe” na Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących organizacji zabezpieczeń systemów informacyjnych, zgodności wymogów techniczno-organizacyjnych w GDPR, zarządzaniu na styku IT i biznesu oraz analizie i optymalizacji procesów biznesowych. W Omni Modo pracuje od 2016 roku.

Joanna Czarnecka

Prawnik, specjalizuje się w prawie pracy i prawie ochrony danych osobowych. Mediator i negocjator sądowy. Wspiera procesy wdrożenia RODO w podmiotach sektora prywatnego i publicznego.

Przeprowadza audyty, opracowuje procedury ochrony danych osobowych oraz koordynuje ich wdrożenie.

Specjalizuje się w zarządzaniu procesami realizowanymi w obrębie jednostek organizacyjnych, dostosowywaniu procesów do wymogów prawnych i zmian w przepisach, zarządzaniu zespołem pracowników, realizacji projektów związanych ze zmianami struktury organizacji i zmianami w procesach.

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu Kursu dla Inspektorów Ochrony Danych;
 • certyfikat znajomości przepisów RODO w zakresie wymaganym do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych ( po pozytywnym zdaniu egzaminu);
 • bezpłatny dostęp do szkolenia w formie e-learningu na okres 1 miesiąca – NOWOŚĆ;
 • pakiet materiałów szkoleniowych;
 • książkę wydawnictwa Beck z 2018 r. : „RODO w 15 krokach. Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców” ;
 • wsparcie merytoryczne podczas szkolenia oraz możliwość zadawania pytań przez 5 dni po jego zakończeniu;
 • pyszny obiad, kawę, herbatę.

 

Polecamy także szkolenie:

SZKOLENIE MODUŁOWE – NEGOCJACJE I MEDIACJE W PRACY INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (4 GODZINY)

Na wszelkie pytania w sprawie szkoleń odpowiemy pod numerem telefonu: (22) 616 25 70 lub drogą mailową:

szkolenia@omnimodo.com.pl

ZAPRASZAMY!