Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

To szkolenie już się odbyło. Zapraszamy na inne nasze szkolenia

5-dniowe kompleksowe szkolenie dla Inspektorów Ochrony Danych/Data Protection Officer


Jako jedyni na rynku oferujemy możliwość połączenia szkolenia z praktykami!

Kompleksowe szkolenie dla przyszłych  Inspektorów Ochrony Danych/Data Protection Officer

KURS to ponad 35 godzin merytorycznych wykładów, ćwiczeń i warsztatów.

Terminy i miejsce szkolenia:  

4 – 8 czerwca 2018 ( łącznie 5 dni)

Warszawa Golden Floor Tower  (budynek AXA) ul. Chłodna 51

Koszt szkolenia:

3 500 zł + 23% VAT

Każdy kolejny uczestnik szkolenia z tej samej organizacji/firmy otrzyma rabat w wysokości 10% ceny szkolenia.

—♦—

Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy niezbędnej przyszłym Inspektorom Ochrony Danych w pełnieniu swojej funkcji, obejmującej w szczególności:

 • nowe przepisy, ich praktyczną realizację, a także prezentację stanowisk doktryny i orzecznictwa;
 • analizę ryzyka;
 • środki organizacyjnie i techniczne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych;
 • praktyczne aspekty wdrażania zmian w organizacji.

Uczestnicy będą również brali udział w ćwiczeniach poświęconych przygotowaniu procedur i dokumentacji oraz realizacji zadań IOD.

—♦—

Perspektywy

Szkolenie kończy się  egzaminem w postaci testu wielokrotnego wyboru.

Uczestnicy otrzymają certyfikat znajomości przepisów RODO w zakresie wymaganym do pełnienia funkcji Inspektora ochrony Danych ( po pozytywnym zdaniu egzaminu);

PONADTO:

Osoby, które osiągną najlepsze wyniki będą mogły odbyć bezpłatne 5-dniowe  praktyki w ustalonym indywidualnie terminie. W trakcie tych praktyk będą mogły:

 • brać udział we wdrażaniu RODO w podmiotach publicznych i prywatnych;
 • przygotowywać analizy i opinie prawne;
 • opracowywać dokumentację ochrony danych osobowych;
 • uczestniczyć w codziennej obsłudze klientów.

Pod okiem prawników, specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych uczestnik praktyk  zdobędzie niezbędne doświadczenie w pełni przygotowujące do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych

—♦—

 Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • wszystkich tych, którzy zainteresowani są pełnieniem funkcji Inspektorów Ochrony Danych i chcą zdobyć, poszerzyć lub ugruntować swoją wiedzę;
 • wszystkich osób, które w swoich działaniach służbowych obejmują wsparcie Inspektorów Ochrony Danych;
 • osób pełniących aktualnie funkcje Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

—♦—

Program

Dzień I – 4 czerwca

I Blok

Przedstawienie nowych ram prawnych ochrony danych osobowych

 • Główne założenia unijnej reformy ochrony danych osobowych;
 • Wpływ RODO na ustawodawstwo polskie;
 • Kierunki zmian w przepisach sektorowych;

Zmiana kultury przetwarzania danych

 • Podejście oparte na ryzyku;
 • Zasada rozliczalności;
 • Podejście proaktywne i prewencyjne;
 • Zasady odpowiedzialności za przetwarzanie danych.

II Blok

Inspektor Ochrony Danych

 • Przesłanki i warunki wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych;
 • Status Inspektora Ochrony Danych – gwarancje i miejsce w strukturze organizacyjnej;
 • Zadania Inspektora Ochrony Danych.

Kluczowe pojęcia, instytucje i narzędzia

 • Dane osobowe – nowe definicje na gruncie RODO;
 • Zasady przetwarzania danych;
 • Podstawy przetwarzania danych;
 • Status administratora i podmiotu przetwarzającego;
 • Powierzanie przetwarzania danych osobowych;
 • Współadmnistratorzy danych osobowych;
 • Środki organizacyjne i techniczne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania;
 • Dokumentacja – polityki, procedury i instrukcje;
 • Certyfikacja i zatwierdzone kodeksy postępowania.

III Blok

Prawa i obowiązki na gruncie RODO

 • Obowiązki informacyjne;
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • Prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo do sprzeciwu;
 • Prawo do żądania kopii danych;

Dzień II – 5 czerwca

Prawa i obowiązki na gruncie RODO cd.

 • Zgłaszanie naruszeń;
 • Ocena skutków dla ochrony danych;
 • Rejestr czynności przetwarzania;
 • Privacy by design;
 • Privacy by default;
 • Odpowiedzialność cywilna, karna oraz administracyjne kary pieniężne.

IV Blok

Funkcjonalności systemów informatycznych

 • Warunki, jakie powinny spełniać systemy informatyczne na gruncie RODO;
 • Praktyczne wskazówki: kiedy można, a kiedy trzeba wprowadzać modyfikacje.

Blok V

Wdrażanie RODO w organizacji

 • Ocena procesów przetwarzania danych;
 • Identyfikacja i priorytetyzacja zadań;
 • Określenie harmonogramu.

Część praktyczna (ćwiczenia w grupach)

Realizacja zadań Inspektora Ochrony Danych:

 • Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą;
 • Pełnienie roli punktu kontaktowego dla organu nadzorczego.

 

Dzień III  – 6 czerwca

Warsztaty z przygotowywania dokumentów

Uczestnicy otrzymają wzory lub ramy dokumentów i polityk, do uzupełnienia i implementacji w swojej codziennej pracy.

Procedury jakie będą przedmiotem warsztatów:

 • Polityka Prywatności;
 • Polityka bezpieczeństwa danych osobowych;
 • Rejestr czynności przetwarzania;
 • Procedura retencji danych;
 • Privacy by design i privacy be default;
 • DPIA – ocean skutków dla ochrony danych;
 • Realizacja praw osób, których dane dotyczą;
 • Procedura oceny ryzyka;
 • Wytyczne w zakresie przygotowania instrukcji zarządzania systemem informatycznym;
 • Procedura wyboru kontrahenta;
 • Umowa powierzenia;
 • Procedura notyfikacji (zgłaszania naruszeń);
 • Zakończenie – podsumowanie i pytania.

Dzień IV –  7 czerwca

BLOK VI

Wstęp  – dlaczego mówimy o IT

 • Przegląd źródeł zagrożeń i statystyki / trendy wnioski;
 • Dane osobowe vs. czynności przetwarzania – omówienie wagi różnych sposobów przetwarzania danych osobowych na wymagania dla IT.

BLOK VII

 • Definicje Bezpieczeństwa Informacji;
 • Aktorzy w RODO – Rola Inspektora Ochrony Danych dla IT i definiowania wymagań bezpieczeństwa informacji;
 • Prawa osoby i czynności przetwarzania – omówienie wymagań dla IT i Bezpieczeństwa Informacji.

BLOK VIII

Obowiązki administratora – omówienie wymagań dla IT i Bezpieczeństwa Informacji

 • Procesy przetwarzania a Rejestr Czynności;
 • Privacy by design;
 • Privacy by default;
 • Notyfikacja;
 • PIA – skutki dla ochrony danych;
 • Wykazanie należytej staranności a normy i standardy;
 • Risk Based Approach, a Zarządzanie Ryzykiem.

BLOK IX

 • Kryptografia, BCP, anonimizacja, pseudonimizacja;
 • Procesy związane z bezpieczeństwem informacji i zarządzaniem ryzykiem, strategia bezpieczeństwa informacji;
 • SZBI – jak to zorganizować dzięki ISO 27001

BLOK X

 • Dokumentacja w RODO

Dzień V – 8 czerwca

Blok XI

Paradoksy wdrażania zmian organizacyjnych 

„Naszym paradoksem jest to, że jednocześnie kochamy zmiany i ich nienawidzimy. Tym, czego naprawdę chcemy jest sytuacja, gdy rzeczy pozostają takie same, ale stają się lepsze.”
Sydney J. Harris

 • Osiem kroków na drodze do realizacji zmian;
 • Komunikacja zmiany – dopasowanie stylu przekazu do potrzeb i oczekiwań Twojego odbiorcy;
 • Opór wobec zmian i jak go przezwyciężać;
 • Zaplanowanie procesu wdrażania zmiany;
 • Metody utrwalania nowych nawyków w organizacji;
 • Klasyczne błędy wdrażania zmian. Dane, fakty i ocena ryzyka.

Case study i warsztat praktyczny – Do it yourself

Blok XII

Egzamin teoretyczny kończący 5-dniowe szkolenie.

Szkolenie kończy się 20-minutowym egzaminem pisemnym. Jest to test wielokrotnego wyboru.

Przystąpienie do egzaminu jest fakultatywne, ale jest polecamy  weryfikację zdobytej, podczas szkolenia, wiedzy.

Egzamin będzie oceniany w godzinach trwania szkolenia i każdy uczestnik otrzyma informację o zdobytej punktacji. Ponadto na zakończenie szkolenia pytania egzaminacyjne zostaną omówione wraz z poprawnymi odpowiedziami.

Prowadzący

Tomasz Osiej

Radca Prawny, Europejski Rzecznik Patentowy – ekspert z zakresu ochrony danych osobowych oraz Prawa Własności Przemysłowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Były pracownik Departamentu Prawnego Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Współautor opracowania „Ochrona danych osobowych po wejściu do Unii Europejskiej” oraz współautor (redaktor) książek „Ochrona danych osobowych w praktyce – pytania i odpowiedzi”, „Ochrona danych osobowych – wybór zagadnień”, a także (wraz dr Maciejem Kaweckim)  „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wybrane zagadnienia Obecnie prowadzi własną Kancelarię www.kancelariaosiej.pl Współtwórca najstarszego i największego portalu dotyczącego zagadnienia ochrony danych osobowych www.e-ochronadanych.pl oraz portalu w całości poświęconemu Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych www.gdpr.pl .  Od 1999 roku z powodzeniem zajmuje się szkoleniami, audytami oraz doradztwem z zakresu ochrony danych osobowych pełniąc jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Omni Modo Sp. z o.o.

Michał Czarnecki

Doktor nauk prawnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w sektorze publicznym, w tym w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdzie zajmował się m.in.:

 • opracowywaniem stanowisk i analiz;
 • przygotowywaniem odpowiedzi na zapytania prawne z zakresu ochrony danych osobowych;
 • prowadzeniem postepowań administracyjnych w sprawach wszczynanych z urzędu oraz inicjowanych skargą.

W Omni Modo zapewnia obsługę podmiotom publicznym i prywatnym w zakresie:

 • audytów ochrony danych osobowych;
 • aktualizacji dokumentacji;
 • obsługi prawnej;
 • szkoleń.

Autor artykułów naukowych z różnych dziedzin prawa. Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, prawa administracyjnego, gospodarczego oraz prawa fundacyjnego.

Rafał Krakowski

CISA, CISSP, ISO/IEC 27001 Lead Auditor, Certified Risk Manager  – ekspert w zakresie bezpieczeństwa informacji, zarządzaniu ciągłością działania i ryzykiem. Absolwent Politechniki Warszawskiej kierunków: Informatyka na wydziale FTiMS, Zarządzanie i marketing na wydziale WIP oraz podyplomowych studiów bezpieczeństwa systemów IT na Wydziale Elektrycznym. Wieloletnie doświadczenie zdobywał w międzynarodowych korporacjach, jako informatyk, project manager, doradca i audytor bezpieczeństwa informacji, analityk ryzyka technologicznego, oficer bezpieczeństwa informacji na Europę Centralną i Wschodnią, ABI i BCM manager.

Marek Kozica

Marek Kozica

Radca prawny, absolwent kierunków prawo, ekonomia menadżerska oraz administracja na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także Szkoły Prawa Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prawie własności intelektualnej, prawie nowych technologii i eCommerce. Doświadczenie zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych jak również u jednego z wiodących międzynarodowych dostawców usług prawnych ze specjalizacją w obsłudze transakcji finansowych na rynkach pozagiełdowych. Pracował także dla jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich firm technologicznych w branży Audio-Video i technologii interaktywnych.

W Omni Modo zajmuje się obsługą firmy będącej globalnym liderem w branży logistycznej oraz firm z branży motoryzacyjnej. W zakresie jego obowiązków znajduje się przeprowadzanie audytów zgodności z RODO, sporządzanie opinii prawnych, a także bieżące doradztwo w zakresie różnych aspektów przetwarzania danych osobowych. Doświadczony audytor i szkoleniowiec. Autor publikacji z zakresu ochrony danych osobowych.

Joanna Czarnecka

Prawnik, specjalizuje się w prawie pracy i prawie ochrony danych osobowych. Mediator i negocjator sądowy. Wspiera procesy wdrożenia RODO w podmiotach sektora prywatnego i publicznego.

Przeprowadza audyty, opracowuje procedury ochrony danych osobowych oraz koordynuje ich wdrożenie.

Specjalizuje się w zarządzaniu procesami realizowanymi w obrębie jednostek organizacyjnych, dostosowywaniu procesów do wymogów prawnych i zmian w przepisach, zarządzaniu zespołem pracowników, realizacji projektów związanych ze zmianami struktury organizacji i zmianami w procesach.

 

—♦—

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu Kursu dla Inspektorów Ochrony Danych;
 • certyfikat znajomości przepisów RODO w zakresie wymaganym do pełnienia funkcji Inspektora ochrony Danych ( po pozytywnym zdaniu egzaminu);
 • pakiet materiałów szkoleniowych;
 • wsparcie merytoryczne podczas szkolenia;
 • pyszny obiad, kawę, herbatę.

—♦—

Wśród uczestników szkolenia losowane będą najnowsze publikacje:

 • Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz. Pod redakcją dr adw. Pawła Litwińskiego, autor: r.pr. Paweł Barta , dr adw. Maciej Kawecki. Wydawnictwo C.H.Beck.
 • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz. Red. Edyta Bielak-Jomaa. Wydawnictwo: Wolters Kluwer.

 —♦—

Co nas wyróżnia?

 • Ponad 14-letnie doświadczenie w obszarze ochrony danych osobowych, zdobyte podczas współpracy z podmiotami ze wszystkich branż.
 • Kompleksowe podejście do reformy prawa ochrony danych osobowych prezentowane przez wiodący zespół ekspertów.
 • Doświadczenie w łączeniu rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych oraz innych dziedzin prawa.
 • Posiadanie sprawdzonych rozwiązań, które przekazujemy uczestnikom w czasie szkolenia (harmonogram wdrażania, rejestr czynności przetwarzania).
 • Szeroki zakres zagadnień poruszanych na szkoleniu, wychodzący poza ramy ochrony danych, które są niezbędne do pełnienia funkcji IOD (kompetencje miękkie, zarządzanie zmianą itp.)

 —♦—

Terminy i miejsce szkolenia:  

4 – 8 czerwca 2018 ( łącznie 5 dni)

Warszawa Golden Floor Tower  (budynek AXA) ul. Chłodna 51

Koszt szkolenia:

3 500 zł + 23% VAT

Każdy kolejny uczestnik szkolenia z tej samej organizacji/firmy otrzyma rabat w wysokości 10% ceny szkolenia.

 

Na wszelkie pytania w sprawie szkoleń odpowiemy po numerem telefonu 22 616 25 70 lub drogą mailową:

szkolenia@omnimodo.com.pl

ZAPRASZAMY!