Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

Regulamin promocji „15 lat – 15 % rabatu”


  1. Regulamin określa warunki na jakich odbywa się promocja pod nazwą „15 lat – 15% rabatu” (dalej: Promocja).
  2. Organizatorem Promocji jest Omni Modo sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-937) przy ul. Zwycięzców 45/29, zwana dalej Organizatorem.
  3. Warunkiem udziału w Promocji jest skorzystanie z oferty szkoleń Organizatora przeprowadzonych w okresie od 18 lutego do 30 czerwca 2019 roku.
  4. Promocja polega na zniżce w wysokości 15% ceny szkolenia.
  5. Zniżka obejmuje wszystkie szkolenia opublikowane na stronie omnimodo.com.pl  w zakładce SZKOLENIA.
  6. Promocja realizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  7. Beneficjentami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora oraz ich osoby najbliższe, tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
  8. Promocji podlega każdorazowe skorzystanie z oferty szkoleń przeprowadzonych w okresie o którym mowa w ust. 3.
  9. Promocje nie łączą się.
  10. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Nasze doświadczenie to

15

lat działalności
390

audytów zgodności przetwarzania danych osobowych
15540

Przeszkolonych osób
700

zadowolonych klientów
15 lat Omni Modo