Omni Modo - eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych

Regulamin promocji „15 lat – 15 % rabatu”


  1. Regulamin określa warunki na jakich odbywa się promocja pod nazwą „15 lat – 15% rabatu” (dalej: Promocja).
  2. Organizatorem Promocji jest Omni Modo sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-937) przy ul. Zwycięzców 45/29, zwana dalej Organizatorem.
  3. Warunkiem udziału w Promocji jest skorzystanie z oferty szkoleń Organizatora przeprowadzonych w okresie od 18 lutego do 30 czerwca 2019 roku.
  4. Promocja polega na zniżce w wysokości 15% ceny szkolenia.
  5. Zniżka obejmuje wszystkie szkolenia opublikowane na stronie omnimodo.com.pl  w zakładce SZKOLENIA.
  6. Promocja realizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  7. Beneficjentami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora oraz ich osoby najbliższe, tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
  8. Promocji podlega każdorazowe skorzystanie z oferty szkoleń przeprowadzonych w okresie o którym mowa w ust. 3.
  9. Promocje nie łączą się.
  10. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Nasze doświadczenie to

17

lat działalności
410

audytów zgodności przetwarzania danych osobowych
17500

przeszkolonych osób
2700

liczba przeszkolonych osób w formie e-learningu
900

zadowolonych klientów
Omni Modo

Jesteśmy członkiem Związku Firm Ochrony Danych Osobowych