Publikacje Omni Modo

Publikacja „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wybrane zagadnienia”


Publikacja pod redakcją dr. Macieja Kaweckiego oraz radcy prawnego Tomasza Osieja jest pierwszym tytułem na rynku dogłębnie przybliżającym wybrane, problemy unijnej reformy ochrony danych osobowych oraz wprowadzonych przez GDPR narzędzi prawnych rewolucjonizujących sektor ochrony danych osobowych.

Unia Europejska w swoich działaniach nowelizacyjnych dąży do kompleksowego odświeżenia i ujednolicenia unijnego prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Reforma przepisów została wymuszona przez szybki postęp technologiczny i związane z tym zwiększenie wymiany danych między firmami na terenie Wspólnoty. Wzrasta zatem ryzyko, że prawo do wolności i ochrony prywatności jej obywateli może być zagrożone, szczególnie w przypadku, gdy Państwa członkowskie chronią dane osób w niejednolity sposób. Wprowadzone zmiany miały zniwelować ograniczenia i przeszkody w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, ułatwiając tym samym rozwój i funkcjonowanie biznesu w UE, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony i przestrzeganie praw do prywatności i ochrony danych obywatelom, konsumentom. Ogólne rozporządzenie (2016/679) o ochronie danych (RODO) zastępuje unijną dyrektywę 95/46/WE.

Publikacja została podzielona na dwie części. Pierwsza z nich, obejmująca rozdziały I–VI pod redakcją dr. Macieja Kaweckiego, przygotowana w większości przez naukowców zajmujących się tematyką ochrony danych czy ochrony prywatności, ma charakter doktrynalny i zawiera ogólne rozważania dotyczące reformy przepisów ochrony danych osobowych w UE. Druga część pod redakcją mecenasa Tomsza Osieja, obejmująca rozdziały VII–XII, ma wymiar bardziej praktyczny i została przygotowana przez zespół prawników Omni Modo zajmujących się ochroną danych na co dzień.

Czym wyróżnia się nasza publikacja:

 • Omawia wykładnię zagadnień dotąd nie rozstrzyganych w praktyce ani literaturze przedmiotu
 • Jest połączeniem rozważań wieloletnich praktyków ODO z rozważaniami uznanych przedstawicieli środowiska naukowego
 • Prezentuje ogólne zagadnienia reformy oraz wprowadzone przez nią konkretne narzędzia prawne
 • Uwzględnienia najnowszą krajową i zagraniczną literaturę przedmiotu oraz opinię Grupy Roboczej art. 29 z grudnia 2016 r.

Dowiecie się z niej:

 • W jakim przypadku w RODO profilowanie konsumentów będzie zgodne z prawem,
 • Jak przetwarzać dane osobowe pracowników, by pozostawać w zgodzie z RODO,
 • Jakie nowe obowiązki dokumentacyjne będą wymagane od administratorów danych osobowych,
 • Jakie obowiązki notyfikacyjne wprowadza RODO,
 • Jakie są założenia i praktyczne konsekwencje certyfikacji w RODO,
 • Jak RODO będzie stosowane w państwach trzecich spoza EOG,
 • Jak RODO wpłynie na zasady prowadzenia baz danych,
 • Dlaczego zdecydowano się na przeprowadzenie reformy prawa ochrony danych osobowych,
 • Dlaczego jako instrument prawny reformy wybrano rozporządzenie,
 • Jakie są główne cele ogólnego RODO,
 • Jakie znaczenie mają motywy zawarte w preambule RODO,
 • Dlaczego rozporządzenie ma poszerzony zakres zastosowania,
 • Jak wygląda jurysdykcja krajowa w świetle RODO.

Pliki do pobrania:

Publikacja w eKsięgarni Wydawnictwa C. H. Beck

REDAKTORZY:

Dr Maciej Kawecki

Doktor nauk prawnych. Doradca Ministra Cyfryzacji. W latach 2015–2016 zatrudniony w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie, na którym obronił pracę doktorską nt. unijnej reformy ochrony danych osobowych. Studiował również na Uniwersytecie w Sztokholmie oraz Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz uczestnik wielu krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu prawa nowych technologii.

R. pr. Tomasz Osiej

Radca prawny, Europejski Rzecznik Patentowy – specjalista z zakresu ochrony danych osobowych oraz Prawa Własności Przemysłowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej (Instytut Prawa Własności Intelektualnej) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor kilkunastu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych. Właściciel kancelarii prawnej specjalizującej się w prawie nowych technologii, na stałe współpracujący z Omni Modo. Współtwórca portalu www.gdpr.pl. Od kilkunastu lat przeprowadza audyty, występuje na konferencjach oraz prowadzi otwarte i zamknięte szkolenia. W publikacji autor rozdziału: „Mechanizmy certyfikacji, znaki jakości i oznaczenia w zakresie ochrony danych w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych”.

AUTORZY:

Dr hab. Agnieszka Grzelak, prof. nadzwyczajny w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zastępca dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze rzecznika Praw Obywatelskich.

Dr Ewa Laskowska, doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Katedra Prawa Własności Intelektualnej). Autorka licznych publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa cywilnego oraz gospodarczego. Asystent w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Katarzyna Morawska, Doktorantka UKSW przygotowująca pracę doktorską dotyczącą zagadnień związanych z big data i ochroną prywatności konsumentów. Pracownik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dr hab. Marek Świerczyński, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, prof. UKSW – doktor habilitowany nauk prawnych z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii oraz prawa farmaceutycznego. Pełni funkcję stałego arbitra w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych. Członek redakcji kwartalnika Naukowego Prawo Mediów Elektronicznych oraz Sekcji Własności Intelektualnej Instytutu Allerhanda w Krakowie.

AUTORZY OMNI MODO:

Marta Bargiel-Kaflik, prawnik, ABI, ekspert ds. ochrony danych osobowych. Obsługuje podmioty z branży lotniczej, farmaceutycznej, kosmetycznej oraz wsparcia administracji kadrowo–płacowej. W publikacji autorka rozdziału: „Problemy z wykładnią wybranych obowiązków notyfikacyjnych ciążących na administratorach danych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych”.

Maciej Chodorowski, prawnik, ekspert ds. ochrony danych osobowych. W Omni Modo obsługuje podmioty z szeroko pojętej branży produkcyjnej, e-commerce oraz kreatywnej. Specjalizuje się w przetwarzaniu danych osobowych w marketingu internetowym oraz w problematyce powiązań danych osobowych z tajemnicą przedsiębiorstwa. W publikacji autor rozdziału: „Nowe prawa i obowiązki administratorów bezpieczeństwa informacji (inspektorów ochrony danych) w świetle najnowszych opinii wydanych przez Grupę Roboczą Art. 29”.

Marcin Cwener, prawnik, ekspert ds. ochrony danych osobowych. W Omni Modo prowadzi audyty i szkolenia, a także pełni funkcję zewnętrznego ABI. Współpracownik portalu gdpr.pl. W publikacji autor rozdziału: „Nowe obowiązki dokumentacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych”.

Mirosław Gumularz, radca prawny, doktorant na WPiA UJ, prawnik w Kancelarii prawnej Osiej. Autor licznych tekstów z zakresu ochrony danych osobowych, prawa cywilnego, e-commerce, a także regulacji konsumenckich. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, konsumenckim, e-commerce oraz prawa technologii komunikacyjnych i informacyjnych. W publikacji współautor rozdziału: „Wpływ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych na zasady prowadzenia baz danych – problemy praktyczne na styku prawa prywatnego i publicznego”.

Jędrzej Sokół, ekspert ds. ochrony danych osobowych. Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W Omni Modo pełnił funkcję ABI. W publikacji autor rozdziału: „Postulat wprowadzenia do porządków prawnych państw członkowskich szczególnych zasad ochrony danych osobowych kadrowych”.

Paulina Wirska, prawnik, ekspert ds. ochrony danych osobowych. Prowadziła audyty i szkolenia, doradza administratorom danych osobowych. Interesuje się prawem nowych technologii. W publikacji autor rozdziału: „Rozszerzenie zakresu stosowania unijnych przepisów na administratorów danych i podmioty przetwarzające państw trzecich”.

Łukasz Zięba, prawnik, ekspert ds. ochrony danych osobowych. W Omni Modo zajmuje się wsparciem w dostosowaniu działalności klientów do przepisów o ochronie danych osobowych, specjalizuje się w problematyce przetwarzania danych osobowych w administracji publicznej. W publikacji autor rozdziału: „Budowanie profili osobowych a wymogi wynikające z nowych przepisów o ochronie danych osobowych”.

Dowiedz się więcej o RODO na szkoleniach

 


« Powrót